Psykologisk undersøgelse

Vi tilbyder psykologisk udredning af mennesker med komplekse problemstillinger, f.eks. i en kombination af psykisk lidelse, misbrug, lav begavelse eller hjerneskade.

Målet for undersøgelsen kan være diagnostisk udredning eller udredning af kompetencer i forbindelse med, hvilke uddannelses- og arbejdsmæssige udfordringer den enkelte med rimelighed kan forventes at indgå i. Undersøgelsesresultaterne kan desuden bruges til at danne udgangspunkt for vurdering af, hvilke forventninger man kan have til bedring af den undersøgtes lidelser, ligesom de kan danne grundlag for tilrettelæggelse af behandlingsinterventioner, så det er muligt at tilpasse behandlingen til de behov, undersøgelsespersonen reelt har. En udredning, som dækkende giver et billede af undersøgelsespersonens kognitive psykopatologiske vanskeligheder, giver de optimale rammer for udviklingen af sociale færdigheder eller erhvervs- og uddannelsesmæssig tilknytning.

“En psykologisk undersøgelse kan ligeledes være befordrende for en bedre relation mellem klienten og andre mennesker omkring vedkommende.”

En dybere forståelse af klientens kognitive og psykopatologiske problemer kan medvirke til, at professionelle og familie begynder at vurdere klientens handlinger ud fra en forståelse af vedkommendes specifikke problemer, i stedet for ud fra den normalpsykologiske tolkning man vanligt bruger i forståelsen af andre menneskers handlinger.

Således kan en grundlæggende forståelse af en persons kognitive og psykopatologiske problemer samt hvordan de påvirker vedkommendes tænkning og adfærd betyde, at relationen bliver meget nemmere at være i. Denne mindskelse af misforståelser omkring motiver for klientens handlinger kan igen betyde, at konflikter og stress i relationen mindskes.

Herunder er der eksempler på problemstillinger, hvor psykologisk undersøgelse kan være nyttig:

  • Hvilke ressourcer intellektuelt og personlighedsmæssigt har en person i forhold til at fastholde og gennemføre en given behandling? Hvordan skal behandlingen tilrettelægges for at ressourcer hos klienten understøttes?
  • Har personen en erhvervet hjerneskade og i givet fald, hvordan skal skaderne så håndteres i behandlingen?
  • Hvordan kan man i det daglige arbejde forstå og håndtere en persons impulsive og /eller aggressive adfærd?
  • Hvor stor en forbedring kan man forvente hos en person med et misbrug og en samtidig psykisk lidelse, hvis vedkommende stopper med sit misbrug?

Der vil således afhængigt af de beskrevne problemer i henvisningen være fokus på udredning af eksempelvis psykisk lidelse, personlighed, begavelsesniveau, kognitiv funktion og/eller misbrug. Hvis flere af de nævnte områder er påvirkede, vil undersøgelsen indeholde en beskrivelse af, hvordan et samspil imellem disse faktorer kan tænkes at påvirke undersøgelsespersonen.

Undersøgelserne vil blive udført af Eline Hyldager eller Søren Søberg Hansen, begge specialister i psykopatologi med mangeårig erfaring i udredning af komplekse problemstillinger hos personer med misbrug og andre psykiske lidelser. Ved behov for rådgivning omkring diagnose eller medicinsk behandling kan der indgå psykiatrisk vurdering ved speciallæge Lars Merinder, der har mangeårig erfaring inden for dobbeltdiagnose området. Ligeledes kan der i særlige sager inddrages neuropsykologisk specialkompetence ved neuropsykolog Heine Lund, som har omfattende erfaring inden for hjerneskadeområdet.

Alle undersøgelser består af en interviewdel og en undersøgelsesdel. I interviewet vil opvækst og familieforhold samt skolegang blive undersøgt. I undersøgelsens testdel vil personen blive bedt om at lave forskellige opgaver, der har til formål at afdække kognitive ressourcer og svagheder. Desuden vil undersøgelsespersonen og pårørende blive bedt om at udfylde spørgeskemaer til udredning af funktion i dagligdagen.

Undersøgelsen vil resultere i en undersøgelsesrapport samt en mulighed for et møde, hvor undersøgeren vil fortælle om resultaterne af undersøgelsen. Her kan undersøgelsespersonen såvel som familie og behandlingspersonale deltage.

Undersøgelsen samt efterfølgende tilbagemelding vil finde sted ved os på Skelagervej 1, 1. sal, 8200 Århus N med mindre andet aftales. Se evt. andetsteds på hjemmesiden for nærmere information om vores hus.

Kontakt os for yderligere information

Eline Hyldager, psykolog
elinehyldager@pm.me
+45 2829 8743

Søren Søberg Hansen, psykolog
soerensoeberg@pm.me
+45 5362 7012

/ VI TILBYDER SUPERVISION TIL PERSONALE, ENTEN ENKELT PERSONER ELLER GRUPPER, DER ARBEJDER MED DOBBELTDIAGNOSEPERSPEKTIVET.

Supervision